Prova C1 de Valencià

Curso para  la preparación de la prueba al C1 de valencià. (Prova C1 de Valencià)

Prova C1 de Valencià – Objectius: / Objetivos:

El curs de Valencià de Grau Mitjà proporciona un plà de treball per a la preparació de la prova de certficació de coneixements de valencià C1.

El curso de valenciano de Grado Medio proporciona un plan de trabajo para la preparación de la prueba de certificación de conocimientos de esta lengua (C1).

Coneixements previs: / Conocimientos previos:

Els coneixements mínims recomanatssón de Grau Elemental o nivell equivalent.

Los conocimientos mínimos recomendados son los siguientes: Grado Elemental o nivel equivalente de lengua valenciana.

Metodología: / Metodología:

Pel que respecta a la metodologia, el curs es desenvolupa de manera semi-presencial, és a dir, el 50% del curs es realitzarà a través de la plataforma pròpia de la empresa https://marnavas.com/aula/ i l’ altrameitat serà de forma presencial a les instalacions pròpies d’aquesta.

Este curso se realiza de manera semipresencial, es decir, el 50% del curso se realizará a través de la plataforma propia del centro https://marnavas.com/aula/ y la otra mitad será de manera presencial en las instalaciones propias.

Prova C1 de Valencia

Calendari de matrícula: / Calendario de matrícula:

El curs de Valencià de Grau Mitjà es realiza dos vegades a l’any. D’acord amb els dos perodes d’ examinació de la JQCV. Per a cada convocatoria del curs, cal formalitzar una matrícula independent.

El curso de valenciano de Grado Medio se realiza dos veces al año. De acuerdo con los dos periodos de examenes de la JQCV. Para poder acceder a la convocatoria será necesario realizar la matrícula independiente de este curso. El centro no se hace cargo de este aspecto.

Continguts: / Contenidos:

Per a accedir al contingut del curs és necessari contactar amb nosaltres a través del email: [email protected] Es precisarà el nom i cognom del estudiant així com el correu electrònic per a poder fer la matriculació al curs.

Para acceder al contenido es necesario contactar con nuestro centro vía email: [email protected]. Se precisará el nombre del estudiante así como el correo electrónico para poder hacer la matriculación del curso.

 

Prova C1 de Valencià

♦♦Por fin tenemos activa la posibilidad de solicitar citas on line, el programa habla de doctores por defecto, pero en nuestro caso son especialistas (sanitarios o de centro de estudio y aprendizaje). Siga el siguiente enlace donde le daremos diferentes opciones pulse aquí